Niniejszy regulamin i strona internetowa zostały przetłumaczone z języka czeskiego, jednak wersja czeska jest wersją oryginalną i prawnie wiążącą. Wszystkie inne wersje językowe są tłumaczeniami wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy oryginalną czeską wersją regulaminu a jakimkolwiek innym tłumaczeniem, pierwszeństwo ma oryginalna czeska wersja regulaminu.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej "regulaminem") sprzedawcy biżuterii marki Buka Jewelry® jest alternatywnie reprezentowany:

  • Buka Jewelry, s.r.o., która jest producentem i importerem biżuterii, właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego Buka Jewelry® i która jest również sprzedawcą biżuterii w sklepie stacjonarnym pod adresem Ke Stírce 338/51, 182 00, Praga 8, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 04909577, numer VAT: CZ04909577, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Rejestrowym w Pradze, sekcja C, Insert 255520.
  • spółka zależna Mutiara Pearl, s.r.o., z siedzibą: Ke Stírce 338/51, 182 00, Praga 8, numer identyfikacyjny: 19446446, numer VAT: CZ19446446, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejestrowy w Pradze, sekcja C, wkładka 386726, która jest operatorem sklepu internetowego, za pośrednictwem strony internetowej (zwanej dalej "interfejsem internetowym sklepu") znajdującej się pod adresem www. buka.cz i jej międzynarodowych wersji (zwanej dalej "Witryną") oraz wyłącznym sprzedawcą biżuterii Buka Jewelry® dla krajów Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier, Rumunii, Polski, Niemiec, Austrii.  Sprzedawca nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

(89/2012 Coll., Kodeks cywilny (zwany dalej "Kodeksem cywilnym") regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej między Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. 

1.2 Regulamin nie ma zastosowania, jeśli osoba, która zamierza nabyć towary od Sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która działa w trakcie zamawiania towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach niezależnego wykonywania swojego zawodu.

1.3 Postanowienia odbiegające od warunków mogą zostać uzgodnione w umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.

1.4 Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży i regulamin zostały sporządzone w języku czeskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku czeskim. Niniejsze warunki i strona internetowa zostały przetłumaczone na inne języki, jednak wersja czeska jest wersją oryginalną i prawnie wiążącą. Wszystkie inne wersje językowe są tłumaczeniami wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku rozbieżności między oryginalnymi warunkami w języku czeskim a jakimkolwiek innym tłumaczeniem, pierwszeństwo ma oryginalna wersja warunków w języku czeskim.

1.5 Sprzedający może zmienić lub uzupełnić brzmienie Warunków. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

1.6 Znak towarowy Buka Jewelry® jest znakiem towarowym zarejestrowanym w UE, prawa do jego używania przysługują wyłącznie tym firmom, które reprezentują ten znak towarowy i są wyraźnie wymienione w paragrafie 1.1. niniejszego Regulaminu. 

1.7 Pod znakiem towarowym Buka Jewelry® Sprzedawca sprzedaje towary takie jak: biżuteria, opakowania prezentowe, elementy biżuterii, a także świadczy usługi związane z transportem towarów, naprawami, czyszczeniem i produkcją biżuterii na zamówienie.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1 Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej w Witrynie, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej "kontem użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy Sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego Sklepu.

2.2 Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towary, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji podanych na Koncie Użytkownika za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. Informacje podane przez Kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towarów będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

2.5 Sprzedający może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli Kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 365 dni lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy zakupu (w tym Regulaminu).

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1 Wszystkie prezentacje towarów w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna w odniesieniu do tych towarów. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej nie mają zastosowania.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i koszty zwrotu towarów, jeśli towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową ze względu na ich charakter. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Ceny towarów są/nie są dostosowywane do osobowości kupującego w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Postanowienie to nie ogranicza możliwości sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów oraz o sposobie i czasie dostawy towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienione w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier, Rumunii, Polski, Niemiec, Austrii. W przypadku, gdy Sprzedawca oferuje bezpłatną dostawę towarów, prawo do bezpłatnej dostawy towarów ze strony Kupującego jest uzależnione od zapłaty minimalnej całkowitej ceny zakupu towarów, które mają zostać dostarczone, w wysokości określonej w interfejsie internetowym sklepu. W przypadku, gdy Kupujący częściowo odstąpi od Umowy kupna, a łączna cena zakupu towarów, w odniesieniu do których Kupujący nie odstąpił od Umowy kupna, nie osiągnie minimalnej kwoty wymaganej do uzyskania prawa do bezpłatnego transportu towarów zgodnie z poprzednim zdaniem, prawo Kupującego do bezpłatnego transportu towarów wygasa, a Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu za transport towarów. 

3.4 Aby zamówić towar, Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamawianych towarach (zamawiane towary są "wkładane" przez Kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym Sklepu),

3.4.2. sposobu zapłaty ceny zakupu towarów, szczegółów dotyczących pożądanego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie "Zamówieniem").

3.5 Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedającego, Kupujący będzie miał możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do Zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do Zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Dane podane w zamówieniu Sprzedający uznaje za prawidłowe. Sprzedający potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem e-mail Kupującego").

3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, kwota ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedający jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

3.7 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje nawiązany poprzez doręczenie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.8 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący i nie mogą one odbiegać od stawki podstawowej.

3.9 Jeżeli Kupujący jest klientem hurtowym i partnerem Sprzedającego i otrzymuje listę towarów od Sprzedającego w formie danych, Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji otrzymanych danych, które publikuje na swojej stronie (w sklepie internetowym, na stronie internetowej lub w innym miejscu) co najmniej raz dziennie. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazywania w kanale danych wyłącznie danych online, tj. wszystkie dokonane zmiany będą odzwierciedlone w kanale danych (feed) niezwłocznie po ich zmianie na stronie internetowej Sprzedawcy. Klient Hurtowy zawiera umowę kupna ze Sprzedawcą zgodnie z punktem 3. niniejszej umowy i płaci cenę, która jest dla niego dostępna w interfejsie internetowym portalu. W przypadku rozbieżności w pobranych danych z danymi udostępnionymi w interfejsie internetowym portalu (ceny, zdjęcia, parametry towarów), zawsze obowiązują dane udostępnione w interfejsie internetowym portalu. 

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Cena towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie Umowy kupna mogą zostać zapłacone Sprzedającemu przez Kupującego w następujący sposób:

  • gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;
  • przelewem bankowym na konto Sprzedającego wskazane w zamówieniu lub na fakturze (zwane dalej "kontem Sprzedającego");
  • bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności
  • bezgotówkowo kartą kredytową.

4.2 Wraz z ceną zakupu Kupujący jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3 Sprzedający nie wymaga od Kupującego depozytu ani żadnej innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

4.4 W przypadku płatności gotówką lub płatności przy odbiorze, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towarów. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest należna w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy kupna.

4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

4.6 Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towarów do Kupującego. Paragraf 2119 (1) Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania.

4.7 Wszelkie rabaty od ceny towarów udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone.

4.8 Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę - z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę po dokonaniu zapłaty ceny towaru i prześle go w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 kodeksu cywilnego od umowy kupna-sprzedaży nie można odstąpić, między innymi:

5.1.1. towarów wyprodukowanych zgodnie z wymaganiami Kupującego lub dostosowanych do jego osobistych potrzeb,

5.1.2. towarów łatwo psujących się lub o krótkim terminie przydatności do spożycia, jak również towarów, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie,

5.1.3. towary w zapieczętowanych opakowaniach, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu po ich naruszeniu przez kupującego; oraz 

5.1.4. nagranie dźwiękowe lub wizualne lub program komputerowy w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli kupujący je uszkodził.

5.2 O ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 5.1 Warunków lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od Umowy kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna zgodnie z postanowieniami art. 1829(1) i (2) Kodeksu cywilnego, w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik odebrała towar, lub:

5.2.1. ostatniej sztuki towaru, jeżeli Kupujący zamawia wiele sztuk towaru w ramach jednego zamówienia, które są dostarczane oddzielnie,

5.2.2. ostatniej pozycji lub części dostawy towarów składającej się z kilku pozycji lub części; lub

5.2.3. pierwszej dostawy towarów, jeżeli umowa przewiduje regularne dostawy towarów przez uzgodniony okres.

5.3 Odstąpienie od Umowy kupna należy przesłać Sprzedającemu w terminie określonym w art. 5.2 Warunków W celu odstąpienia od Umowy kupna Kupujący może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez Sprzedającego, który stanowi załącznik do Warunków. Kupujący może przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży m.in. na adres siedziby Sprzedającego lub na adres e-mail Sprzedającego odstoupeni@buka.cz. Tutaj znajduje się przykładowy formularz odstąpienia od umowy.

5.4 W przypadku odstąpienia od Umowy kupna, Umowa kupna ulega rozwiązaniu od samego początku. Kupujący zwróci lub przekaże Sprzedającemu towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towary. Termin określony w zdaniu poprzednim zostaje zachowany, jeżeli Kupujący wyśle towar przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy kupna kupujący ponosi koszty zwrotu towarów do sprzedającego, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone ze względu na ich charakter zwykłą drogą pocztową.

5.5 W przypadku odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z art. 5.2 Warunków Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia przez Kupującego od Umowy kupna w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już po zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków, zanim Sprzedający nie otrzyma towarów lub Kupujący nie udowodni, że odesłał towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

5.6 Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę za uszkodzenie towarów z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.7 W przypadkach, w których Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 (1) Kodeksu cywilnego, Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna w dowolnym momencie do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, w gotówce na konto wskazane przez Kupującego.

5.8 W przypadku przekazania Kupującemu wraz z towarem prezentu, umowa prezentu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna, umowa prezentu w odniesieniu do takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu prezentu wraz z towarem.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1 W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne żądanie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z takim sposobem transportu.

6.2 Jeśli sprzedający jest zobowiązany na mocy umowy sprzedaży do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów przy dostawie.

6.3 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towarów wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący pokryje koszty związane z powtórną dostawą towarów lub koszty związane z innym sposobem dostawy.

6.4 Po otrzymaniu towarów od przewoźnika, Kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad, niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

6.5 Pozostałe prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą regulować specjalne warunki dostawy Sprzedającego, o ile zostały przez niego wydane.

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

7.1 Prawa i obowiązki stron w zakresie praw z tytułu wadliwego wykonania regulują obowiązujące powszechnie przepisy prawa (w szczególności przepisy §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 i §§ 2161-2174b kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami).

7.2 Jeżeli przedmiotem zakupu jest materialna rzecz ruchoma, która jest połączona z treściami cyfrowymi lub usługą treści cyfrowych w taki sposób, że bez nich nie mogłaby spełniać swoich funkcji (zwana dalej "przedmiotem cyfrowym"), przepisy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady mają zastosowanie również do dostarczania treści cyfrowych lub usługi treści cyfrowych, nawet jeśli są one dostarczane przez osobę trzecią. Nie ma to zastosowania, jeśli z treści umowy sprzedaży i charakteru rzeczy wynika, że są one dostarczane oddzielnie.

7.3 Sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że przedmiot jest wolny od wad w momencie jego otrzymania. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że przedmiot:

7.3.1. odpowiada uzgodnionemu opisowi, rodzajowi i ilości, a także jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym cechom,

7.3.2. nadaje się do celu, dla którego Kupujący jej wymaga i na który Sprzedający wyraził zgodę; oraz

7.3.3. jest dostarczany wraz z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcjami użytkowania, w tym instrukcjami montażu lub instalacji.

7.4 Sprzedający będzie odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że oprócz uzgodnionych cech:

7.4.1. przedmiot jest odpowiedni do celu, do którego przedmiot tego rodzaju jest zwykle używany, w tym w odniesieniu do praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych lub kodeksów postępowania obowiązujących w branży, jeśli nie istnieją normy techniczne,

7.4.2. przedmiot odpowiada pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, zwykłym cechom przedmiotów tego samego rodzaju, których kupujący może racjonalnie oczekiwać, w tym w świetle publicznych oświadczeń złożonych przez sprzedawcę lub inną osobę w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności poprzez reklamę lub etykietowanie, chyba że sprzedawca udowodni, że nie był tego świadomy lub że zostało to zmienione w momencie zawarcia umowy sprzedaży w sposób co najmniej porównywalny do tego, w jaki zostało to zrobione, lub że nie mogło to wpłynąć na decyzję o zakupie,

7.4.3. rzecz jest dostarczana wraz z akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których kupujący może racjonalnie oczekiwać; oraz

7.4.4. rzecz odpowiada pod względem jakości lub wykonania próbce lub wzorcowi dostarczonemu kupującemu przez sprzedającego przed zawarciem umowy sprzedaży.

7.5 Postanowienia art. 7.4 Warunków nie mają zastosowania, jeżeli Sprzedający wyraźnie poinformował Kupującego przed zawarciem Umowy kupna-sprzedaży, że dana cecha Przedmiotu różni się, a Kupujący wyraźnie wyraził na to zgodę przy zawieraniu Umowy kupna-sprzedaży.

7.6 Sprzedający ponosi również odpowiedzialność wobec Kupującego za wszelkie wady spowodowane nieprawidłowym montażem lub instalacją, które zostały przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność zgodnie z Umową kupna. Dotyczy to również sytuacji, gdy montaż lub instalacja zostały przeprowadzone przez Kupującego, a wada jest spowodowana brakiem instrukcji dostarczonych przez Sprzedającego lub dostawcę treści cyfrowych lub usługi treści cyfrowych, jeśli przedmiot jest przedmiotem cyfrowym.

7.7 Jeżeli wada ujawni się w ciągu roku od otrzymania rzeczy, uznaje się, że rzecz była wadliwa w momencie jej otrzymania, chyba że charakter rzeczy lub wady to wykluczają. Okres ten nie biegnie przez czas, w którym kupujący nie może korzystać z przedmiotu, jeśli słusznie wskazał wadę.

7.8 Jeśli przedmiotem zakupu jest rzecz o właściwościach cyfrowych, sprzedający zapewni, że uzgodnione aktualizacje treści cyfrowych lub usługi treści cyfrowych zostaną dostarczone kupującemu. Oprócz uzgodnionych aktualizacji Sprzedający zapewni, że Kupujący otrzyma aktualizacje, które są niezbędne, aby przedmiot zachował właściwości, o których mowa w art. 7.3 i 7.4 Warunków, po jego przyjęciu oraz że Kupujący zostanie powiadomiony o ich dostępności

7.8.1. przez okres dwóch lat, jeżeli treści cyfrowe lub usługa treści cyfrowych ma być świadczona nieprzerwanie przez określony czas w ramach Umowy zakupu, a jeżeli uzgodniono świadczenie przez okres dłuższy niż dwa lata, przez cały ten okres,

7.8.2. tak długo, jak kupujący może racjonalnie oczekiwać, jeżeli treści cyfrowe lub usługa w zakresie treści cyfrowych mają być świadczone na podstawie umowy sprzedaży jednorazowo; ocenia się to zgodnie z charakterem i celem przedmiotu, charakterem treści cyfrowych lub usługi w zakresie treści cyfrowych oraz z uwzględnieniem okoliczności w chwili zawarcia umowy sprzedaży i charakteru zobowiązania.

7.9 Punkt 7.8 Warunków nie ma zastosowania, jeśli Sprzedający wyraźnie powiadomił Kupującego przed zawarciem Umowy kupna, że aktualizacje nie będą dostarczane, a Kupujący wyraźnie zgodził się na to przy zawieraniu Umowy kupna.

7.10 Jeśli Kupujący nie dostarczy aktualizacji w rozsądnym terminie, Kupującemu nie będą przysługiwać żadne prawa wynikające z wady, która wynika wyłącznie z niedostarczenia aktualizacji. Nie ma to zastosowania, jeśli Kupujący nie został ostrzeżony o aktualizacji lub konsekwencjach braku aktualizacji lub nie dokonał aktualizacji lub nie dokonał prawidłowej aktualizacji z powodu wady instrukcji. Jeżeli treści cyfrowe lub usługa w zakresie treści cyfrowych ma być świadczona nieprzerwanie przez określony czas na podstawie Umowy zakupu i jeżeli wada ujawni się lub wystąpi w okresie, o którym mowa w art. 7.8.1 i 7.8.2 Warunków, treści cyfrowe lub usługę w zakresie treści cyfrowych uznaje się za świadczoną wadliwie.

7.11 Kupujący może złożyć reklamację z tytułu wady rzeczy w ciągu dwóch lat od jej otrzymania. Jeśli przedmiotem zakupu jest rzecz o cechach cyfrowych i jeśli treści cyfrowe lub usługa treści cyfrowych ma być świadczona w sposób ciągły przez określony czas w ramach umowy sprzedaży, kupujący może reklamować wadę, która pojawia się lub objawia w treściach cyfrowych lub usłudze treści cyfrowych w ciągu dwóch lat od ich otrzymania. Jeśli świadczenie ma być wykonywane przez okres dłuższy niż dwa lata, kupujący ma prawo do reklamowania wady, która pojawi się lub ujawni w tym okresie. Jeśli kupujący słusznie wskazał sprzedającemu wadę, termin na wskazanie wady nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z towarów.

7.12. Może on, według własnego wyboru, żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wady lub naprawy rzeczy, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy lub niewspółmiernie kosztowny w porównaniu z drugim sposobem; ocenia się to w szczególności w odniesieniu do znaczenia wady, wartości, jaką rzecz miałaby bez wady oraz tego, czy wada może zostać usunięta w inny sposób bez znacznych trudności dla kupującego. Sprzedający może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub niewspółmiernie kosztowne, uwzględniając w szczególności znaczenie wady oraz wartość, jaką rzecz miałaby bez wady.

7.13 Sprzedający usunie wadę w rozsądnym czasie po jej wskazaniu, tak aby nie powodować istotnych niedogodności dla Kupującego, biorąc pod uwagę charakter rzeczy i cel, w jakim Kupujący nabył rzecz. Sprzedający przejmie rzecz na własny koszt w celu usunięcia wady. Jeżeli wymaga to demontażu rzeczy, której montaż został wykonany zgodnie z charakterem i przeznaczeniem rzeczy przed ujawnieniem się wady, sprzedający zdemontuje wadliwą rzecz i zamontuje rzecz naprawioną lub nową albo pokryje koszty takiego demontażu.

7.14:

7.14.1. Sprzedawca odmówił usunięcia wady lub nie usunął jej zgodnie z art. 7.13 Regulaminu,

7.14.2. wada pojawia się wielokrotnie,

7.14.3. wada stanowi istotne naruszenie umowy kupna, lub

7.14.4. z oświadczenia Sprzedającego lub z okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym terminie lub bez znacznych niedogodności dla Kupującego.

7.15. Jeżeli wada jest nieistotna, Kupujący nie może odstąpić od Umowy kupna (w rozumieniu art. 7.14 Warunków); uznaje się, że wada nie jest nieistotna. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy kupna, Sprzedający zwróci Kupującemu Cenę kupna bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu przez Kupującego przedmiotu lub po udowodnieniu Sprzedającemu przez Kupującego, że wysłał przedmiot.

7.16. Jeżeli jednak inna osoba zostanie wyznaczona do przeprowadzenia naprawy w siedzibie Sprzedającego lub w miejscu znajdującym się bliżej Kupującego, Kupujący zwróci się do osoby wyznaczonej do przeprowadzenia naprawy.

7.17 Z wyjątkiem przypadków, w których do wykonania naprawy została wyznaczona inna osoba, Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe ze względu na zakres sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, a nawet w swojej siedzibie. Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie złożenia przez Kupującego reklamacji, ze wskazaniem daty złożenia przez Kupującego reklamacji, jej treści, żądanego przez Kupującego sposobu załatwienia reklamacji oraz danych kontaktowych Kupującego w celu udzielenia informacji o sposobie załatwienia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

7.18. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać zaspokojona, a Kupujący musi zostać o tym poinformowany w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią dłuższy termin. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest dostarczenie treści cyfrowych, w tym treści cyfrowych dostarczonych na nośniku materialnym, lub usługi w zakresie treści cyfrowych, reklamacja musi zostać rozpatrzona w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowych lub usługi w zakresie treści cyfrowych oraz cel, w jakim Kupujący zażądał ich dostarczenia.

7.19 Po upływie terminu określonego w art. 7.18 Regulaminu Kupujący może odstąpić od Umowy kupna lub zażądać stosownego rabatu.

7.20 Sprzedający jest zobowiązany do wydania Kupującemu potwierdzenia daty i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenia dokonania naprawy oraz czasu trwania reklamacji lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

7.21. Kupujący może w szczególności wykonywać swoje prawa wynikające z odpowiedzialności za wady towaru osobiście pod adresem Ke Stírce 338/51, 18200, Praga 8, telefonicznie pod numerem +420222521251 lub pocztą elektroniczną pod adresem: eshop@buka.cz.

7.22. Jeśli jednak kupujący nie skorzysta z prawa do rekompensaty w ciągu jednego miesiąca po upływie terminu, w którym należy wskazać wadę, sąd nie przyzna tego prawa, jeśli sprzedawca argumentuje, że prawo do rekompensaty nie zostało wykonane na czas.

7.23 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez procedurę reklamacyjną sprzedawcy.

7.24. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady może regulować Regulamin Reklamacji Sprzedawcy.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1 Kupujący nabywa własność Towarów z chwilą zapłaty pełnej ceny zakupu Towarów.

8.2 Sprzedający nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.

8.3 Reklamacje konsumenckie rozpatrywane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje można przesyłać na adres elektroniczny Sprzedawcy. Sprzedawca przesyła informację o rozpatrzeniu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego. Sprzedający nie ustala innych zasad rozpatrywania reklamacji.

8.4 Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Internetowa platforma rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy kupna.

8.5 Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Czeskiej z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie koncesji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami.

8.7 Kupujący niniejszym przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Sprzedający wypełni wobec Kupującego obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej "RODO") dotyczący przetwarzania danych osobowych Kupującego w celu wykonania Umowy kupna-sprzedaży, w celu negocjacji Umowy kupna-sprzedaży oraz w celu wykonania zobowiązań publicznoprawnych Sprzedającego w formie odrębnego dokumentu.

10. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

10.1 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących towarów, usług lub działalności Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego oraz wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego. Sprzedający wypełnia swój obowiązek informacyjny wobec Kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia RODO dotyczący przetwarzania danych osobowych Kupującego w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą odrębnego dokumentu.

10.2 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie na jego komputerze. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej może zostać dokonany, a zobowiązania sprzedającego wynikające z umowy kupna mogą zostać wypełnione bez przechowywania plików cookie na komputerze kupującego, kupujący może w dowolnym momencie wycofać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem.

11. DORĘCZENIE

11.1 Kupującemu można doręczać pisma na adres elektroniczny Kupującego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten będzie podlegał prawu czeskiemu. Wybierając prawo zgodnie z poprzednim zdaniem, kupujący, który jest konsumentem, nie jest pozbawiony ochrony zapewnianej przez przepisy systemu prawnego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

12.2 Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany umowy sprzedaży lub warunków wymagają formy pisemnej.

12.3 Umowa kupna, w tym Warunki, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4 Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowi załącznik do Regulaminu.

12.5 Dane kontaktowe Sprzedawcy:

  • Dla klientów strony internetowej (e-sklepu) z CZ, SK, HU, RO, PL, DE, AT: Mutiara Pearl s.r.o., Ke Stírce 338/51, 182 00, Praga 8, adres e-mail: support@bukajewelry.com, telefon: +420 222 521 250.
  • Dla klientów sklepu w Pradze: Buka Jewelry, s.r.o., Ke Stírce 338/51, 182 00, Praga 8, adres e-mail: eshop@buka.cz, telefon: +420 222 521 250.

W Pradze, 16 lipca 2023 r.