1. PRZEPISY WSTĘPNE

1.1 Niniejsze warunki (zwane dalej "Warunkami") spółki Buka Jewelry, s.r.o., Ke Stírce 338/51, 182 00, Praga 8, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 04909577, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Rejestrowym w Pradze, sekcja C, wkładka 255520 (zwanej dalej "Sprzedawcą") regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeks cywilny (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.buka.cz, www.buka.sk, www.buka.ro, www.bukajewelry.hu, www.bukajewelry.de, www.bukajewelry.com, w tym w innych wersjach językowych (zwanej dalej "Stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu Strony internetowej (zwanego dalej "Interfejsem internetowym sklepu"). Buka Jewelry® jest zarejestrowanym znakiem towarowym. 

1.2 Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli osoba zamierzająca nabyć towar od Sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą działającą w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu przy zamawianiu towaru.

1.3 Postanowienia odbiegające od warunków mogą być uzgodnione w umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.

1.4 Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna i Regulamin są sporządzone w języku czeskim. Umowa Kupna może być zawarta w języku czeskim.

1.5 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1 Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej na Stronie, Kupujący może uzyskać dostęp do jej interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary z poziomu swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej "kontem użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy Sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego Sklepu.

2.2 Rejestrując się na stronie internetowej oraz zamawiając towar, Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji informacji podanych na Koncie Użytkownika w przypadku ich zmiany. Informacje podane przez Kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towarów będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim korzystania z konta użytkownika.

2.5 Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeżeli Kupujący nie korzysta z konta użytkownika przez okres dłuższy niż 365 dni lub jeżeli Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy Zakupu (w tym Regulaminu).

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1 Wszelka prezentacja towarów na interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Przepisów art. 1732 (2) k.c. nie stosuje się.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz wszelkie opłaty z nim związane. Ceny towarów pozostają aktualne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie internetowym sklepu dotyczą tylko przypadków, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4 W celu zamówienia towarów Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym Sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamówione towary (zamówione towary są "wkładane" przez kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łącznie "Zamówienie").

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący ma prawo sprawdzić i zmienić dane wprowadzone przez Kupującego do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem e-mail Kupującego").

3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedawca jest zawsze uprawniony do poproszenia Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. na piśmie lub telefonicznie).

3.7 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez Sprzedawcę do Kupującego pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.8 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez Kupującego z tytułu korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący i nie odbiegają one od stawki podstawowej.

3.9. Jeżeli Kupujący jest klientem hurtowym i partnerem Sprzedawcy i otrzymuje od Sprzedawcy listę towarów w formie danych, Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji otrzymanych danych, które publikuje na swojej stronie (e-sklep, strona internetowa lub w innym miejscu) co najmniej raz dziennie. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazywania w kanale danych wyłącznie danych online, tj. wszystkie dokonane zmiany będą odzwierciedlone w kanale danych (feed) niezwłocznie po ich zmianie na stronie internetowej Sprzedawcy. Klient Hurtowy zawiera umowę kupna ze Sprzedawcą zgodnie z punktem 3. niniejszej umowy i płaci cenę, która jest dla niego dostępna na interfejsie internetowym portalu. W przypadku rozbieżności w pobranych danych z danymi udostępnionymi w interfejsie internetowym portalu (ceny, zdjęcia, parametry towarów), zawsze obowiązują dane udostępnione w interfejsie internetowym portalu. 

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru w ramach Umowy sprzedaży mogą być zapłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy w następujący sposób:

  • za pobraniem w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;
  • przelewem na konto Sprzedającego nr 77778890/5500, prowadzone w Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praga 4 (zwane dalej "kontem Sprzedającego");
  • w gotówce za pośrednictwem systemu płatności;
  • za pomocą bezgotówkowej karty płatniczej.

4.2 Wraz z ceną zakupu Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy również koszty związane z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3 Sprzedawca nie wymaga od Kupującego zadatku ani żadnej innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.4 W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności przy dostawie, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu dziesięciu dni od zawarcia umowy kupna.

4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

4.6 Sprzedający będzie uprawniony, w szczególności w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Działu 2119 (1) kodeksu cywilnego nie stosuje się.

4.7 Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone.

4.8 Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy Sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedawca wystawia dokument podatkowy - fakturę Kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

4.9 Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, wówczas najpóźniej w ciągu 48 godzin.

4.9.1 Sprzedawca prześle Kupującemu paragon drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego podczas zakupu na interfejsie internetowym sklepu. 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego, Kupujący nie może odstąpić m.in. od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub na rzecz osoby Kupującego, umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towarów łatwo psujących się, jak również towarów, od umowy o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie pomieszane z innymi towarami, od umowy o dostarczenie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych, a także od umowy o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli konsument naruszył oryginalne opakowanie.

5.2 O ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w artykule 5.1 Warunków lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towarów, zgodnie z postanowieniami artykułu 1829(1) Kodeksu Cywilnego, przy czym jeśli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać przesłane do Sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedawcę wzoru formularza, który stanowi załącznik do warunków. Kupujący może wysłać odstąpienie od Umowy sprzedaży m.in. na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy odstoupeni@buka.cz. Tutaj znajdziesz przykładowy formularz odstąpienia od umowy.

5.3 W przypadku odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z art. 5.2 Warunków, Umowa kupna zostaje unieważniona od początku. Towar należy zwrócić Sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy sprzedaży, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na swój charakter towar nie może być zwrócony zwykłą drogą pocztową.

5.4 W przypadku odstąpienia od Umowy Kupna zgodnie z art. 2 Warunków, Sprzedawca zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia Kupującego od Umowy Kupna w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca otrzymał je od Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już przy zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedającego.

5.5 Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o zapłatę za uszkodzenie towaru z wierzytelnością Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6 W przypadkach, w których Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 (1) kodeksu cywilnego, Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy kupna w każdym czasie aż do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku sprzedający bez zbędnej zwłoki zwróci kupującemu cenę zakupu, bez zbędnej zwłoki, gotówką na konto wskazane przez kupującego.

5.7 W przypadku przekazania Kupującemu wraz z towarem prezentu, umowa prezentu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, umowa prezentu w odniesieniu do takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący zobowiązany jest do zwrotu prezentu wraz z towarem do Sprzedawcy.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1 W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne życzenie Kupującego, ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z takim sposobem transportu ponosi Kupujący.

6.2 Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy Zakupu do dostarczenia towaru do miejsca określonego przez Kupującego w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy.

6.3 Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne będzie dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący pokryje koszty związane z powtórnym dostarczeniem towaru lub koszty związane z innym sposobem dostarczenia.

6.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika Kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia wad niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

6.5 Pozostałe prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy Sprzedawcy, o ile zostały przez niego wydane.

7. PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA

7.1 Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do prawa do wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami).

7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towary są wolne od wad w momencie ich otrzymania. W szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że w chwili przyjęcia towaru przez Kupującego:

7.2.1. towar ma właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia ma właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towaru i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,

7.2.2. towary nadają się do celu, do którego według sprzedawcy mają być użyte lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,

7.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone w odniesieniu do uzgodnionej próbki lub wzoru,

7.2.4. towary są we właściwej ilości, miarce lub wadze; oraz

7.2.5. towary spełniają wymagania określone w przepisach.

7.3 Postanowienia określone w artykule 2 Warunków nie mają zastosowania do towarów sprzedanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem towarów, do wady towarów używanych odpowiadającej poziomowi użytkowania lub zużycia, jaki towary miały w momencie przejęcia przez kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towarów.

7.4 Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

7.5 Kupujący będzie dochodził praw wynikających z wadliwego wykonania umowy pod adresem siedziby Sprzedawcy, gdzie przyjęcie reklamacji jest możliwe w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych towarów, albo w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

7.6 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez Regulamin Reklamacji Sprzedawcy.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1 Kupujący nabywa prawo własności Towarów po zapłaceniu pełnej ceny zakupu Towarów.

8.2 Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.

8.3 Sprzedawca rozpatruje reklamacje konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego . Sprzedawca przesyła na adres elektroniczny Kupującego informacje o rozpatrzeniu reklamacji Kupującego.

8.4 Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna właściwy jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Do rozwiązywania sporów pomiędzy sprzedającym a kupującym w ramach umowy kupna można wykorzystać platformę internetowego rozstrzygania sporów znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5 Europejskie Centrum Konsumenckie Czechy, z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlu przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w brzmieniu późniejszym.

8.7 Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765(2) Kodeksu cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH

9.1 Ochronę danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych, w obowiązującym brzmieniu.

9.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu (dalej łącznie "dane osobowe").

9.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży oraz w celu prowadzenia Konta Użytkownika. O ile Kupujący nie wybierze inaczej, Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji i komunikatów handlowych do Kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

9.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o każdej zmianie swoich danych osobowych.

9.5 Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupującego podmiotowi trzeciemu przetwarzającemu. Dotyczy to w szczególności osób przewożących towary oraz osób zarządzających porównywarkami (Heureka.cz, Zboží.cz itp.). W pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedającego osobom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

9.6 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7 Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

9.8 W przypadku, gdy Kupujący uważa, że Sprzedawca lub Przetwarzający (art. 9.5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub sprzeczne z prawem, w szczególności gdy dane osobowe są nieprawidłowe w odniesieniu do celu ich przetwarzania, Kupujący może:

9.8.1. poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienie,

9.8.2. żądać od Sprzedawcy lub Podmiotu przetwarzającego naprawienia sytuacji.

9.9 Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedający jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji. Sprzedawca jest uprawniony do pobierania uzasadnionej opłaty za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, nie przekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

9.10. Sprzedawca wypełnia wobec Kupującego obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "GDPR") związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży, na potrzeby negocjacji niniejszej Umowy oraz na potrzeby realizacji obowiązków publicznoprawnych Sprzedawcy w drodze odrębnego dokumentu.

10. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

10.1 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących towarów, usług lub działalności Sprzedawcy na adres elektroniczny Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres elektroniczny Kupującego. Sprzedawca realizuje swój obowiązek informacyjny wobec Kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia GDPR związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą odrębnego dokumentu.

10.2 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej może zostać dokonany, a zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna mogą zostać spełnione bez przechowywania plików cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem.

11. SUBSKRYBUJ

11.1 Kupującemu mogą być dostarczane na adres e-mail wskazany na jego koncie użytkownika lub podany przez Kupującego w zamówieniu.

12. PRZEPISY KOŃCOWE

12.1 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową Kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

12.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, postanowienie nieważne zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub regulaminu wymagają formy pisemnej.

12.3 Umowa kupna, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4 Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowi załącznik do Regulaminu.

12.5 Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres dostawy: Buka Jewelry, s.r.o., Ke stírce 338/51, 182 00, Praga 8, adres e-mail: eshop@buka.cz, telefon: +420 222 521 250 tylko język angielski.

Praga, 23 maja 2018 r.