I. PRZEPISY OGÓLNE

Procedura reklamacyjna jest integralną częścią Regulaminu firmy Mutiara Pearl, s.r.o., z siedzibą Ke Stírce 338/51,18200 Praga, Republika Czeska, nr identyfikacyjny: 19446446, rejestracja w rejestrze handlowym: C 386726 (zwanej dalej "Sprzedawcą").

Niniejsza Procedura Reklamacyjna ma zastosowanie do umowy kupna-sprzedaży zawartej na podstawie zamówienia elektronicznego i jego przyjęcia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który dokonuje zakupu towarów przeznaczonych na użytek własny, a nie na potrzeby działalności gospodarczej w sklepie internetowym Sprzedawcy prowadzonym pod znakiem towarowym BUKA JEWELRY pod adresami internetowymi: www. buka.cz, www.buka.sk, www.bukajewelry.com Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Procedurą Reklamacyjną przed zamówieniem towaru.

Zawierając umowę kupna i odbierając towar od sprzedawcy, kupujący wyraża zgodę na niniejszą Procedurę Reklamacyjną. Definicje zawarte w niniejszej Procedurze Reklamacyjnej mają pierwszeństwo przed definicjami zawartymi w Regulaminie. W przypadku, gdy niniejsza Procedura Reklamacyjna nie definiuje danego terminu, należy go rozumieć w znaczeniu, w jakim został zdefiniowany w Regulaminie. Jeśli nie jest w nim zdefiniowany, należy go interpretować w znaczeniu, w jakim jest używany przez obowiązujące i skuteczne prawo.

Na każdy zakupiony Towar Sprzedawca wystawia dokument zakupu (zwany dalej "Kartą Gwarancyjną") jako dowód udzielenia gwarancji. Karta Gwarancyjna powinna zawierać nazwę firmy Sprzedawcy, numer identyfikacyjny oraz siedzibę. Co do zasady jednak, jeśli pozwala na to charakter towaru, sprzedawca zamiast karty gwarancyjnej wydaje kupującemu dowód zakupu zawierający powyższe informacje.

II. OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji na wszystkie towary zamówione pod adresami internetowymi www.buka.cz, www.buka.sk, www.bukajewelry.com wynosi standardowo 24 miesiące dla kupującego, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres.

Sprzedawca może przedłużyć ten ustawowy termin. Długość okresu gwarancyjnego jest zawsze podana na karcie gwarancyjnej. Okres gwarancji składa się z okresu ustawowego (24 miesiące) i ewentualnego przedłużonego okresu gwarancji. Okres gwarancji ulega dodatkowo przedłużeniu o okres, w którym towar był reklamowany. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty otrzymania towaru przez kupującego.

W ramach ustawowego okresu gwarancyjnego do roszczeń stosuje się ustawę nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny i ustawę nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2014 roku, wszystkie wymienione ustawy w aktualnej i obowiązującej wersji, z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych w niniejszej procedurze reklamacyjnej. W przypadku przedłużonych okresów gwarancji, roszczenia reguluje wyłącznie niniejsza Procedura Reklamacyjna.

Wyjątkiem mogą być towary sprzedawane z rabatem (uszkodzone, używane, niekompletne itp. Taka cecha jest zawsze zaznaczona na towarze - jeśli nie, towar uznaje się za nowy, nieuszkodzony i kompletny). Jeżeli towar jest używany, sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady odpowiadające stopniowi zużycia lub eksploatacji, jaki towar miał w chwili przejęcia go przez kupującego, a uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady towaru wygasają, jeżeli nie były dochodzone w ciągu 12 miesięcy od dnia przejęcia towaru przez kupującego. Okres ten zostanie wskazany przez sprzedawcę w dokumencie sprzedaży oraz w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku rzeczy sprzedanych po niższej cenie z powodu wad lub niekompletności, gwarancja nie dotyczy wad, dla których uzgodniono niższą cenę.

Prawa do odpowiedzialności za wady towarów, dla których obowiązuje okres gwarancji, wygasają, jeśli nie zostały wykonane w okresie gwarancji.

IV. SPOSÓB ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI

W przypadku, gdy po otrzymaniu przez Kupującego towar nie jest zgodny z Umową kupna (dalej "niezgodność z Umową kupna"), Kupujący ma prawo do tego, aby Sprzedawca bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki przywrócił towar do stanu odpowiadającego Umowie kupna, poprzez wymianę towaru lub jego naprawę, zgodnie z życzeniem Kupującego. Jeżeli taka procedura nie jest możliwa, kupujący może żądać stosownego upustu w cenie rzeczy lub odstąpić od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący wiedział o niezgodności z umową kupna przed przyjęciem dostawy rzeczy lub spowodował niezgodność z umową kupna. Sprzeczność z umową sprzedaży, która ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od daty odbioru towaru, uważa się za istniejącą już w momencie przejęcia towaru, chyba że sprzeciwia się temu charakter towaru lub zostanie udowodnione coś przeciwnego.

Zgodność z umową sprzedaży oznacza w szczególności, że rzecz sprzedana ma jakość i właściwości użytkowe wymagane w umowie, opisane przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela albo oczekiwane na podstawie ich reklamy, albo, w odpowiednich przypadkach, jakość i właściwości użytkowe typowe dla danej rzeczy, że odpowiada ona wymaganiom prawa, ma odpowiednią ilość, miarę lub wagę i odpowiada celowi, do którego sprzedawca podaje, że rzecz jest używana lub do którego zwykle jest używana.

W zależności od rodzaju wady reklamowanego produktu, kupującemu przysługują następujące prawa przy realizacji ustawowej gwarancji: 

  1. w przypadku wady usuwalnej - prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia wady, prawo do wymiany wadliwego towaru lub wadliwej części, chyba że jest to nieproporcjonalne do charakteru wady. Jeśli taka procedura nie jest możliwa, prawo do rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy kupna, 
  2. w przypadku wady, która jest nieusuwalna i uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towarów, prawo do wymiany wadliwych towarów lub odstąpienia od umowy kupna; te same prawa przysługują konsumentowi, jeżeli wady są usuwalne, ale kupujący nie może prawidłowo korzystać z towarów z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W szczególności za wystąpienie wady uważa się ponowne wystąpienie tej samej wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie, która była już co najmniej dwukrotnie usuwana w okresie gwarancji. Przez więcej niż jedną wadę rozumie się, jeżeli rzecz ma jednocześnie co najmniej trzy wady uniemożliwiające jej prawidłowe użytkowanie, 
  3. jeżeli wady są innymi nieusuwalnymi wadami, a kupujący nie żąda wymiany przedmiotu, kupujący ma prawo do odpowiedniego rabatu od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy kupna,

Wybór sposobu załatwienia reklamacji proponuje kupujący. Sprzedawca uprzedzi Kupującego o niewłaściwości wyboru i zaproponuje odpowiedni sposób (zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący żąda sposobu dotyczącego wady usuwalnej, ale Sprzedawca stwierdzi, że wada jest nieusuwalna). W przypadku rabatu, towar nie może być później reklamowany z powodu wady, na którą udzielono rabatu

Sprzedawca podejmuje decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu właściwego dla danego rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do dokonania profesjonalnej oceny wady.

Sprzedawca załatwi reklamację, w tym usunie wadę, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji. Termin 30 dni może zostać przedłużony po zgłoszeniu roszczenia w porozumieniu z Kupującym, przy czym przedłużenie to nie będzie miało charakteru nieokreślonego lub nadmiernie długiego. Po upływie tego terminu uznaje się, że wada faktycznie istniała, a kupującemu przysługują takie same prawa jak w przypadku wady, której nie można było usunąć.

Sprzedawca wyda Kupującemu pisemne potwierdzenie o tym, kiedy została złożona reklamacja, jaka jest jej treść, jaki jest wymagany sposób rozpatrzenia reklamacji, drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji, a także potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu trwania reklamacji lub przyczyn odrzucenia reklamacji.

Kupującemu przysługuje zwrot niezbędnych kosztów (w szczególności kosztów pocztowych poniesionych przez Kupującego przy wysyłce reklamowanego towaru) poniesionych w związku z realizacją uzasadnionych uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (zalecamy wystąpienie z żądaniem w terminie 30 dni od dnia zaspokojenia roszczenia - termin ustawowy nie ulega zmianie) i poniesionych faktycznie i efektywnie. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady, kupującemu przysługuje również zwrot kosztów tego odstąpienia.

Jeśli kupujący nie przejmie roszczenia w ciągu jednego miesiąca od upływu czasu, w którym naprawa lub modyfikacja powinna być wykonana, a jeśli została wykonana później, w ciągu jednego miesiąca od powiadomienia o jej wykonaniu, Buka Jewelry, s.r.o. ma prawo naliczyć opłatę za przechowywanie w wysokości 250 CZK za każdy dzień zwłoki. Jeżeli klient nie odbierze należności nawet w ciągu kolejnych 6 miesięcy od daty, w której kupujący był zobowiązany do jej odebrania, Buka Jewelry, s.r.o. zastrzega sobie prawo do sprzedaży przedmiotu osobie trzeciej. Jeśli nieodebrana reklamacja zostanie sprzedana, Buka Jewelry wypłaci klientowi środki ze sprzedaży pomniejszone o koszt naprawy lub modyfikacji, opłatę za przechowywanie i koszt sprzedaży. Prawo do wpływów ze sprzedaży musi być dochodzone przez nabywcę na piśmie do Buka Jewelry, LLC.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

Jeśli stosunki związane z korzystaniem ze strony internetowej lub stosunki prawne oparte na Umowie kupna i/lub Warunkach i/lub Procedurze reklamacyjnej zawierają element międzynarodowy (zagraniczny), to strony zgadzają się, że stosunki te podlegają prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

Procedura Reklamacji oraz Regulamin dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.buka.cz.

Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres dostawy: Ke Stírce 338/51, 182 00, Praga 8, adres e-mail: eshop@buka.cz, telefon: +420 604 262 545.

Niniejsza Procedura Reklamacji obowiązuje od 1 lutego 2018 r.